Trgovina električnom energijom

WEG Kolektor d.o.o. Beograd poseduje Licencu za obavljanje energetske delatnosti – Snabdevanje električnom energijom izdatu od Agencije za Energetiku Republike Srbije.

licenca_trgovina_el_energijom