Sakupljanje i transport neopasnog i opasnog otpada

Opasan otpad jeste otpad koji po svom poreklu, sastavu ili koncentraciji opasnih materija može prouzrokovati opasnost po životnu sredinu i zdravlje ljudi i ima najmanje jednu od opasnih karakteristika utvrđenih posebnim propisima koje ga čine opasnim, uključujući i ambalažu u koju je opasan otpad bio ili jeste upakovan.

U velikoj količini otpada koji dolazi iz industrije kao što je hemijska industrija, proizvodnja električne i elektronske opreme, proizvodnja baterija i akumulatora, proizvodnja boja, elektroliza, tekstilna industrija, farmaceutska industrija, proizvodnja plastike, kožna industrija. Opasan otpad nastaje i u trgovinama, domaćinstvima, zdravstvu, poljoprivredi i na drugim mestima.

Sa opasnim otpadom se mora upravljati na način kojim se obezbeđuje najmanji rizik po ugrožavanje života i zdravlja ljudi i životne sredine, kontrolom i merama smanjenja:

 • zagađenja voda, vazduha i zemljišta;
 • opasnosti po biljni i životinjski svet;
 • opasnosti od nastajanja udesa, eksplozija ili požara;
 • negativnih uticaja na predele i prirodna dobra posebnih vrednosti;
 • nivoa buke i neprijatnih mirisa.

U opasan otpad spadaju otpadna rabljena ulja, kontaminirana ambalaža, zauljene krpice, otpadni akumulatori, otpadne boje i farbe, otpadni filteri, zauljena voda i razni drugi.

Neopasan otpad

Nudimo kompletnu uslugu upravljanja otpadom u skladu sa Vašim potrebama, prema dinamici koja Vama odgovara, na način kojim se ne ugrožava zdravlje ljudi i životna sredina.

Kroz saradnju sa klijentima delujemo na prevenciju nastanka otpada u proizvodnom procesu, kao i ponovno iskorišćenje i reciklažu otpada i pomažemo u procesu selekcije i izdvajanja sekundarnih sirovina iz otpada.

U mogućnosti smo da Vam ponudimo i uslugu preuzimanja i zbrinjavanja opasnog i neopasnog otpada
Poverena usluga preuzimanja i zbrinjavanja opasnog i neopasnog otpada obuhvata:

 1. Upravljanje/preuzimanje opasnog otpada sa ADR transportom i krajnje zbrinjavanje
 2. Upravljanje/preuzimanje neopasnog otpada sa transportom i krajnje zbrinjavanje
 3. Izradu  potrebne  prateće  dokumentacije  o  kretanju   otpada  kao  i  korespodenciju  sa  nadležnim ministarstvom.
 4. Posredovanje u pribavljanju analize pri ispitivanju opasnog otpada (karakterizaciji otpada).
 5. Obezbeđivanje potrebne ambalaže za sakupljanje opasnog otpada
 6. Podrška pri izveštavanju Agenciji za zaštitu životne sredine